Menu Sluiten

Voorwaarden winactie

Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie “Hallo Kids Radio Winactie”, hierna te noemen: “Actie”, die wordt georganiseerd door Hallo Kids Radio.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Elk in Nederland of Vlaanderen woonachtig persoon is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.
1.2 Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de Actie. 
1.3 Deelname aan de Actie is gratis. Investeringen ten behoeve van de Actie gedaan door de deelnemer van welke aard dan ook zijn voor eigen rekening.
1.4 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de Actievoorwaarden en verklaart hij of zij zich te zullen houden aan de voorwaarden die aan de Actie zijn verbonden en/of op enigerlei wijze daarop betrekking hebben.

Artikel 2 Gegevens/Privacyverklaring 

2.1 Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (o.a. jouw naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens).
2.2 Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Deelnemers die onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekken, kunnen worden uitgesloten van deelname en kunnen geen aanspraak maken op eventuele prijzen.
2.3 De gegevens die de zender in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt worden opgenomen in het gegevens bestand van Hallo Kids Radio en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
2.4 De door deelnemers jonger dan 18 jaar verstrekte gegevens zullen zonder toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan ten behoeve van deelname aan de Actie.

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen? 

3.1 Iedere week is er een nieuwe Actie. Deze loopt iedere week van maandag t/m zondag.
3.2 Je kunt deelnemen door mee te doen met de Actie op hallokidsradio.nl. Je kunt gratis deelnemen aan de Actie door alle stappen te doorlopen. Hierbij moet je een vraag beantwoorden en je NAW gegevens achterlaten om kans te maken op prijzen.
3.3 Je mag zo vaak meedoen als je wilt. Winnaars worden geselecteerd uit alle deelnemers die een juist antwoord op de prijsvraag hebben gegeven en geldige NAW gegevens hebben ingevuld.
3.4 Door mee te doen aan de Actie maak je iedere week kans op verschillende nieuwe prijzen.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars 

4.1 Met de winnaars van de Actie zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen over de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website).
4.2 Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
4.3 Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je Hallo Kids Radio hierbij toestemming om jouw naam en /of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld een eventuele prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze Actie.

Artikel 5 Prijzen 

5.1 Iedere week worden er nieuwe prijzen uitgereikt. Iedere prijs zal een waarde hebben tussen € 15 en € 60. De totale waarde van de prijzen is maximaal € 45 à € 100.
5.2 Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze. 
5.3 Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen zal Hallo Kids Radio deze belasting voldoen. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

6.1 Ondanks de constante zorg en aandacht die Hallo Kids Radio besteedt aan de samenstelling en functionaliteit van de Actiesite, kan Hallo Kids Radio niet uitsluiten dat de actiesite onvolledige en/of onjuiste informatie bevat. Voor Hallo Kids Radio is het ook onmogelijk om vooraf bijvoorbeeld informatie/bijdragen die door deelnemers via en/of verband houdende met de Actiesite verstrekt en/of openbaar gemaakt worden, te screenen.
6.2 Hallo Kids Radio en de partner(s) zijn niet aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de Actie en/of het gebruik (door de deelnemer) van de actiesite.
6.3 De deelnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor diens gebruik van de Actiesite, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, de informatie/bijdragen die door de deelnemer wordt verstrekt via de actiesite. 

Artikel 7 Rechten Hallo Kids Radio

7.1 Hallo Kids Radio behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de Actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Hallo Kids Radio hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
7.2 Hallo Kids Radio behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
7.3 Hallo Kids Radio behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om (verdere) deelname door personen (tussentijds) te weigeren en/of personen (tussentijds) uit te sluiten van het winnen van prijzen, zonder dat Hallo Kids Radio daarvoor een reden hoeft te verstrekken. 

Artikel 8 Gebruik van Actiesite

8.1 De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de Actiesite, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij Hallo Kids Radio en/of één van haar licentiegevers.
8.2 De Actiesite mag uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Hallo Kids Radio is gegeven.

Artikel 9 Contact 

Als je vragen, klachten of opmerkingen hebt over de Actie of over de website, neem dan contact met ons op:  studio@hallokidsradio.nl. 

Artikel 10 Diversen

10.1 Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
10.2 Op deze Actie zijn onze algemene voorwaarden en privacyverklaring van toepassing, te vinden op www.hallokidsradio.nl. 
10.3 Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
10.4 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.